Καταστατικό ΣωματείουΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΈΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονικό Σωματείο για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη», η οποία θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «Scientific Association for Mental Health and Psychosocial Support» και με το διακριτικό τίτλο «Σύμπλευση», ο οποίος θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «Sympleysi», με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 2ο

Το Σωματείο θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή, που αναγράφει στην περιφέρεια την επωνυμία και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 3ο

Οι σκοποί του Σωματείου είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί είναι δε οι εξής: 

1. Η προαγωγή της κοινοτικής ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.
2. Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
3. Η ποιοτική αναβάθμιση των κοινοτικών υπηρεσιών στέγασης, φροντίδας, θεραπείας, υποστήριξης και αποκατάστασης που απευθύνονται σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
4. Η μέριμνα για την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην κοινότητα των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
5. Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που υπόκεινται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
6. Η ίδρυση και λειτουργία κοινοτικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθώς και άλλων μορφών κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή/και Κοινωνικής Φροντίδας.
7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
8. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
9. Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, ή αντιπροσωπευτικών ομάδων και φορέων, για θέματα υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με στόχο την καταπολέμηση των αρνητικών στάσεων, αντιλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα  και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
10. Η συνεργασία ή/και παροχή υποστήριξης σε συλλόγους συγγενών ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ή/και με συλλόγους των ιδίων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία κοινοτικών δομών για τη στέγαση, φροντίδα, θεραπεία, υποστήριξη και κοινωνική ένταξη και αποκατάστασή τους.
11. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων αποϊδρυματισμού και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
12. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
13. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
14. Η προώθηση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη θεωρητική και κλινική κατάρτιση και επιμόρφωση εθελοντών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
15. Η συμμετοχή στην έρευνα, διάγνωση, παρέμβαση και θεραπεία σχετικά με διαταραχές και κοινωνικές επιπλοκές ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
16. Η προώθηση κάθε άλλης δραστηριότητας που συμβάλλει στους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 4ο

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

1. Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα του δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
2. Την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, εμπειριών και επισκέψεων με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς με σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς του Σωματείου.
3. Τη συμμετοχή ή/και ανάληψη υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων, σε συνεργασία με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς κάθε νομικής μορφής.
4. Το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία κοινοτικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή/και άλλων μορφών κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή/και Κοινωνικής Φροντίδας.
5. Την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επαγγελματικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
6. Τη συμμετοχή σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) ή και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Οικονομία, οι οποίες προωθούν και υποστηρίζουν την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
7. Την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για φοιτητές, εθελοντές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
8. Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαβίωση, τη φροντίδα, την υποστήριξη και, γενικότερα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
9. Την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.
10. Την επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, οδηγών και άλλων εντύπων, την επιμέλεια και δημιουργία ιστοσελίδων και τη χρήση  οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας για την προβολή του έργου του Σωματείου και των δράσεών της καθώς και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
11. Τη δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου εθελοντών για την υποστήριξη των δράσεων και των σκοπών του Σωματείου και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
12. Την οργάνωση οποιασδήποτε νόμιμης κοινωνικής δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου.

Οι σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται και με άλλες δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες και αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά ή και επιστημονικά με την προαγωγή της κοινοτικής ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Ομοίως, όσοι ενδιαφέρονται ενεργά για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του Σωματείου προσωπικότητες που έχουν σημαντική παρουσία στο χώρο της ψυχικής υγείας ή και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη είναι απαλλαγμένα των εισφορών και δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία περιέχει και υπεύθυνη δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον το υποψήφιο μέλος, πλην των ιδρυτικών, προταθεί από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεωτικά αποφασίζει στη πρώτη συνεδρίαση του που ακολουθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφασή του να αρνηθεί την εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση τίθεται υπό κρίση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 

Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο του Σωματείου. 

Τα μέλη καταγράφονται σε μητρώο με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εγγραφής, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και έτος γεννήσεως. Κάθε εγγραφόμενο τακτικό μέλος καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και ορισμένη ετήσια συνδρομή. Το ύψος αυτών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 7ο

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες του Σωματείου εφόσον εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Τα μέλη δύνανται να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε ελεύθερα με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την κάνει υποχρεωτικά δεκτή. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Η Γενική Συνέλευση στην οποία παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των οικονομικά ενήμερων μελών με αιτιολογημένη απόφαση της και ενισχυμένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων δύναται να διαγράφει μέλη του Σωματείου που ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του, που παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη οφείλουν να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου και να συμμετέχουν στις ενέργειες αυτού.

Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο και την ετήσια οικονομική συνδρομή, καθώς και τυχόν έκτακτες συνδρομές, το ύψος των οποίων ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9ο

Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει από το νόμο ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε:

1. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του Σωματείου
2. Διενεργεί τον ετήσιο έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα λοιπά όργανα του Σωματείου
4. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
5. Λαμβάνει αποφάσεις για την παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα
6. Λαμβάνει αποφάσεις για τη διαγραφή μέλους σύμφωνα με το καταστατικό
7. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού ή την ερμηνεία του
8. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου
9. Αποφασίζει και συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές
10. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου
11. Συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα και πρόταση που εισάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του και κοινοποιείται στα μέλη του Σωματείου ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες και καθορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα, τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση ο απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προηγούμενο χρόνο καθώς και ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο.  Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ομοίως και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συζητείται επίσης και λαμβάνεται απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από οιαδήποτε ευθύνη.
4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης εκλέγεται το Προεδρείο, που αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της, με απλή πλειοψηφία με ανάταση του χεριού. Το Προεδρείο απαρτίζεται από δύο μέλη τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 + 1) των ταμειακά ενήμερων μελών.
6. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη διατύπωση, μία εβδομάδα μετά, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν διαφορετικά.
8. Η ψηφοφορία είναι φανερή, γίνεται δε με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις των αρχαιρεσιών και της έγκρισης της λογοδοσίας και του απολογισμού, οπότε γίνεται μυστικά, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη.
9. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δύνανται να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από άλλο μέλος αντιπρόσωπό τους με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός τακτικά μέλη.
10. Η μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, την απαρτία και την πλειοψηφία κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνεπάγεται την ακυρότητα των αποφάσεών τους.
11. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ενός πέμπτου (1/5) των εγγεγραμμένων τακτικών μελών, όπου πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 13ο

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση έχει ως έργο την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου ή τη διάλυση του Σωματείου και τη μετά από αυτή διάθεση της περιουσίας του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Ειδικώς όταν πρόκειται για τη μεταβολή του σκοπού απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Άρθρο 14ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο εντός οκτώ (8) ημερών το αργότερο από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται ως σώμα. Η Γενική Συνέλευση με ενισχυμένη πλειοψηφία (2/3 των ταμειακά ενήμερων μελών) δικαιούται να ανακαλέσει την εντολή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Σωματείου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που χαράσσει η Γενική Συνέλευση. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκλησή της. Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για τη λειτουργία του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε ενέργεια που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του. Η απόφαση ορίζει το περιεχόμενο της ανάθεσης.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Έκτακτα το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε Αρχής ή τρίτου, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των δικαστικών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων δημοσίων Αρχών ή Οργανισμών, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό. Συγκαλεί και προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φροντίζει για την πλήρη εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει τα έγγραφα και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κινεί τον τραπεζικό λογαριασμό και υπογράφει τις επιταγές του Σωματείου. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ο Πρόεδρος λογοδοτεί εξ’ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα. Εκλιπόντος του Προέδρου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. Τηρεί το μητρώο των μελών καθώς και το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου, εισπράττει τα έσοδα και ενεργεί τις πληρωμές. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου προκειμένου να υποβληθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Θέτει στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή των οικονομικών του Σωματείου. Τα ποσά που εισπράττονται κατατίθενται σε λογαριασμούς σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας πριν από κάθε Γενική Συνέλευση συντάσσει κατάλογο όσων μελών εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει δικαιολογημένα, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμά του ή την ιδιότητα του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπίπτει με οποιονδήποτε τρόπο από την ιδιότητα του μέλους ή και ενός των προβλεπομένων αξιωμάτων αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα και εφόσον πρόκειται για μέλος φορέα αξιώματος ακολουθεί μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νέα εκλογή για το συγκεκριμένο αξίωμα με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 21ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα τρία μέλη της Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση από όσους έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Μετά την εκλογή της η Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παραιτείται ή απαλλάσσεται αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει οποτεδήποτε τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου. Συντάσσει έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση περί της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Άρθρο 22ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη αίτηση το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση του χεριού. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και επιλαμβάνεται της εποπτείας των εκλογών. Παραλαμβάνει από τον Ταμία τον κατάλογο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Ο κατάλογος των υποψηφίων συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, προς την οποία και υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία γίνεται με τη θέση σταυρών σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Κάθε μέλος που ψηφίζει έχει δικαίωμα να επιλέξει έως πέντε υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είναι άκυρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει την κάλπη, ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων, διανέμει τα ψηφοδέλτια, διαπιστώνει την απαρτία της Συνέλευσης, προσκαλεί τους παρόντες σε ψηφοφορία και ελέγχει εάν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τέλος κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας, καταμετρά και διαλέγει τις ψήφους, ανακηρύσσει τα επιτυχόντα και αναπληρωματικά μέλη, συντάσσει το πρακτικό της εκλογής και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που αφορά τις εκλογές. Τα ίδια, κατ’ αναλογία, ισχύουν για την ανακήρυξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 23ο

Οι πόροι του Σωματείου είναι οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, η δαπάνη εγγραφής τους και οι έκτακτες συνδρομές των μελών. Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής προς το Σωματείο. Εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις οργανισμών, φορέων, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. Τα έσοδα από την οργάνωση εκδηλώσεων, τις εκδόσεις, ή άλλες δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση του κοινωφελούς έργου του Σωματείου. Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους κοινωφελείς σκοπούς του Σωματείου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 24ο

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού. Επίσης διαλύεται στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 104 παρ. 2 και 105 του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η Καταστατική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, αποφασίζει και για τη τύχη της περιουσίας σύμφωνα με το νόμο. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Η περιουσία του Σωματείου επιτρέπεται να διατεθεί μόνο σε ιδρύματα, Σωματεία και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς του Σωματείου. 

Για την εκκαθάριση του Σωματείου μετά τη διάλυσή του εφαρμόζονται τα άρθρα 72-76 του Αστικού Κώδικα. Ο χρόνος της εκκαθάρισης ορίζεται το μέγιστο ένα έτος.

Τελική Διάταξη

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ως έχει από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και υπογράφεται νόμιμα, ως έπεται:

(υπογραφές των 36 ιδρυτικών μελών)

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012